នង ផាន់ណា

នង ផាន់ណា

Norng Phanna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network