ញ៉ាន់ តារា

ញ៉ាន់ តារា

Nhan Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network