នាក់ វិសាលផល

នាក់ វិសាលផល

Neak VisalPhal

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++