គឹម រិទ្ឋី

គឹម រិទ្ឋី

Kim Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL