អេង ស៊ូវើនៀរ

អេង ស៊ូវើនៀរ

Eng Souvenir

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation