សាន ស៊ាងហ៊ួយ

សាន ស៊ាងហ៊ួយ

San Seang Huoy

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming