អ៊ាំង ហុងអាង

អ៊ាំង ហុងអាង

អ៊ាំង ហុងអាង

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា