ប៉ាវ មុនីផល្លា

ប៉ាវ មុនីផល្លា

Pav Munyphalla

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database