ប៉ែត តិច

ប៉ែត តិច

Pet Tech

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Takeo Province (Special Class Only 3day)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា