អ៊ុក បូរី

អ៊ុក បូរី

Ouk Borey

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network