ឡាយ ឆេងហួ

ឡាយ ឆេងហួ

Lay Chhenghour

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Microsoft Exchange
  3. Window Server