សឿន រ័ត្ននា

សឿន រ័ត្ននា

Soeun Rathna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Joomla Webmaster
  3. Adobe Photoshop