ហាក់ ឡង់ឌី

ហាក់ ឡង់ឌី

Hak Longdey

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator