ឈិត សេងទ្រី

ឈិត សេងទ្រី

Chhit Seng Try

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network