ស្រី វណ្ណូ

ស្រី វណ្ណូ

Srey Vanno

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation