សៀ ឡុងម៉ាលី

សៀ ឡុងម៉ាលី

Sea Longmaly

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter