ខេង ទីតូ

ខេង ទីតូ

Kheng Tito

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop