ញ៉េប ដាលាភ

ញ៉េប ដាលាភ

Nhep Daleap

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database