ហុង មុន្នីរាជ

ហុង មុន្នីរាជ

Hong Monireach

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Ms. Word
  3. Adobe Photoshop