ហួត បូរ៉េន

ហួត បូរ៉េន

Huot Boren

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី NAMRU-2

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database