ហួត បូរ៉េន

ហួត បូរ៉េន

​មកពី ៖ NAMRU-2

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database

ស្នាដៃ