ឆាយ ភិរុណ

ឆាយ ភិរុណ

Chhay Phirun

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server