ចាន់​ វីអ៊ូ

ចាន់​ វីអ៊ូ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃ