ចាន់​ វីអ៊ូ

ចាន់​ វីអ៊ូ

Chan Viou

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap