សៃ រតនា

សៃ រតនា

Say Rathana

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster