ហួក ឌីណារ៉ូ

ហួក ឌីណារ៉ូ

Huok Dinaro

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server