ហាក់​ កុកហេង

ហាក់​ កុកហេង

Hak Kok Heng

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming