គី សុខគុណ

គី សុខគុណ

Ky Sokun

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning