លី សុខឡេង

លី សុខឡេង

Ly Sokleang

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop