អ៊ិន ឌីណា

អ៊ិន ឌីណា

In Dina

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី K2 Computer Center

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server