ខៀវ ខេមរា

ខៀវ ខេមរា

khiev Khemmara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន