ឡុង ប៊ុនវ៉េង

ឡុង ប៊ុនវ៉េង

Long Bunveng

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL