ឈិន​ សុភាព

ឈិន​ សុភាព

Chhin Sopheap

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database