ណន ចំណាប់ឡីស័ក្ត

ណន ចំណាប់ឡីស័ក្ត

Nan Chamnapleysak

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL