ស៊ីវ វីរៈបុត្រ

ស៊ីវ វីរៈបុត្រ

Siv Vireakboth

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++