ភុំ សុភ័ក្រ្ត

ភុំ សុភ័ក្រ្ត

Phom Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL