ហ៊ីម ប៊ុនថៃ

ហ៊ីម ប៊ុនថៃ

Him Bunthay

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network