ស៊ឹម ម៉េងគង់

ស៊ឹម ម៉េងគង់

Sim MengKong

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network