ឡាំ ឌីណា

ឡាំ ឌីណា

Lam Dyna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning