ជា ជ័យបញ្ញារិទ្ឋ

ជា ជ័យបញ្ញារិទ្ឋ

Chea Cheypanharith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network