ឡន​ រតនៈ

ឡន​ រតនៈ

Lorn Rattanak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database