រឺន ឈៀវ

រឺន ឈៀវ

Reun chheav

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី National Technical Training Institute (NTTI)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++