តាំង វណ្ណច័ន្ទបូណ៌មី

តាំង វណ្ណច័ន្ទបូណ៌មី

Taing Vanchanbormey

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator