តាំង វណ្ណច័ន្ទបូណ៌មី

តាំង វណ្ណច័ន្ទបូណ៌មី

​មកពី ៖ សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator

ស្នាដៃ