ជា ឩត្តមរតនៈ

ជា ឩត្តមរតនៈ

Chea OudomRathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop