ខាំ សិត្យា

ខាំ សិត្យា

Kham sethya

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី The Council for the Development of Cambodia -CDC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network