ស៊ុម ភិនច័ន្នា

ស៊ុម ភិនច័ន្នា

Soumphen Channa

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation