ឃឹម ដាមុំ

ឃឹម ដាមុំ

Khoem Damom

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation