សឹង ច័ន្ទរស្មី

សឹង ច័ន្ទរស្មី

Choeng Chan Raksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator