ជឹង ច័ន្ទរស្មី

ជឹង ច័ន្ទរស្មី

Choeng Chan Raksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator