ភឿកជ្រុន ពុទ្ឋីរ័ត្ន

ភឿកជ្រុន ពុទ្ឋីរ័ត្ន

Puthyrath

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming