ស៊ុន ប៊ុនអាន

ស៊ុន ប៊ុនអាន

Sun Bun An

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network