ឈួ គីមលីន

ឈួ គីមលីន

Chhuor KimLin

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា