ស៊ុន សុភារិន

ស៊ុន សុភារិន

Sun Sophearin

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++